W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie
ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów
tel.: 76 835 35 66
fax: 76 832 04 49

e-mai: kontakt@pans.glogow.pl
ePUAP: /PWSZ_Glogow/SkrytkaESP

Dziekanat uczelni czynny:
pon.–pt. 10:00 - 14:00
Podczas zjazdów dla studentów niestacjonarnych:
pt. 16:00 - 18:00
sb. 8:30 - 14:00
tel.:  76 832 04 21, 76 832 04 40

Opiekun żłobka

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Anna Przybyszewska
Uzasadnienie wyboru W związku z ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko opiekun żłobka w Żłobku MALUCH mieszczącym się przy PWSZ w Głogowie, informujemy, że do wyznaczonego terminu tj. 16 maja 2022 roku w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta.
W wyniku oceny Komisja stwierdziła, że oferta spełnia wymogi formalne i merytoryczne określone w zapytaniu z dnia 5 maja 2022 roku. Do współpracy zapraszamy Annę Przybyszewską.
Szczegóły
Stanowisko Opiekun żłobka
Miejsce pracy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert w Biurze Rektora pokój nr 115 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, od poniedziałku do piątku w godz. 8 -14, lub pocztą na adres Uczelni (67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5) z dopiskiem „Nabór na stanowisko „Opiekuna żłobka” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie”
Status rozstrzygnięte

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
ogłasza nabór na stanowisko
OPIEKUN ŻŁOBKA


1. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która:
a) ma obywatelstwo polskie,
b) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle
Seksualnym z dostępem ograniczonym,
c) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
d) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa umyślne,
e) posiada kwalifikacje, pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza ponadto może przystąpić także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80 godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
2) średnie lub średnie branżowe oraz:
2.1) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
2.2) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, a którym mowa w ust. 1,
f) posiada nieposzlakowaną opinię,
g) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
h) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
i) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
j) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku opiekuna żłobka.

2. Wymagania dodatkowe:
a) udokumentowanie stażu pracy z dziećmi;
b) znajomość ustawy oraz przepisów o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
c) dobra organizacja pracy;
d) kreatywność;
e) wysoka kultura osobista;
f) mile widziany kurs udzielania pierwszej pomocy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) opieka nad dziećmi w żłobku,
b) opracowywanie i realizacja programu edukacyjnego,
c) przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych i stymulujących rozwój dzieci,
d) wszechstronny rozwój dzieci, pobudzanie dzieci do aktywności,
e) wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką i pielęgnacją dzieci z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania, itp.,
f) wychowawcze oddziaływanie na dzieci podczas trwania codziennych czynności,
g) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych z poszanowaniem różnorodności,
h) współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi na temat rozwoju, sprawowania opieki, wychowania i procesu edukacyjnego dzieci,
i) prowadzenie wymaganej dokumentacji,
j) prace porządkowe na sali.

4. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
a) list motywacyjny,
b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) oryginał kwestionariusza osobowego,
d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
e) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz ukończone kursy i szkolenia,
f) zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej,
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) rękojmię należytego sprawowania opieki nad dzieckiem,
i) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
j) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
k) oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Załączniki

Powiadom znajomego