W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie
ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów
tel.: 76 835 35 66
fax: 76 832 04 49

e-mai: kontakt@pans.glogow.pl
ePUAP: /PWSZ_Glogow/SkrytkaESP

Dziekanat uczelni czynny:
pon.–pt. 10:00 - 14:00
Podczas zjazdów dla studentów niestacjonarnych:
pt. 16:00 - 18:00
sb. 8:30 - 14:00
tel.:  76 832 04 21, 76 832 04 40

Dyrektor - opiekun żłobka

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Dyrektor - opiekun żłobka
Miejsce pracy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert osobiście w Biurze Rektora (pok. 115) w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 14, lub pocztą na adres Uczelni (67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5)
Status w trakcie rozstrzygania

1. Wymagania niezbędne
Do naboru może przystąpić osoba, która:

a) ma obywatelstwo polskie;
b) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem
ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;
c) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
d) posiada wykształcenie wyższe (kierunek: pielęgniarka, położna, nauczyciel wychowania
przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog opiekuńczo-wychowawczy,
pedagog społeczno-wychowawczy, pedagog wczesnej edukacji, terapeuta pedagogiczny);
e) co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi;
f) posiada nieposzlakowaną opinię;
g) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej
zawieszona ani ograniczona;
h) posiadana stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
i) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
j) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość aktów prawnych dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
b) znajomość przepisów prawa pracy i BHP;
c) orientacja na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania żłobka;
d) dobra organizacja pracy;
e) umiejętność kierowania zespołem;
f) umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych;
g) kreatywność;
h) wysoka kultura osobista;
i) mile widziany kurs udzielania pierwszej pomocy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) kierowanie, planowanie, organizowanie pracy Żłobka – realizowanie zadań wynikających
z Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, aktów wykonawczych, Statutu oraz
Regulaminu Żłobka „Maluch” przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gogowie;
b) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej, oraz edukacyjno – wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka;
c) prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z tym dokumentacji;
d) terminowe i rzetelne realizowanie zadań, sporządzanie sprawozdawczości;
e) ustalanie planów działalności jednostki;
f) praca z dziećmi w charakterze opiekuna;
g) budowanie pozytywnego wizerunku żłobka i doskonalenie standardów opieki w żłobku.

4. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
a) list motywacyjny,
b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kwestionariusz osobowy,
d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
e) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz ukończone kursy i szkolenia,
f) zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy w żłobku,
g) oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy w żłobku,
h) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) rękojmię należytego sprawowania opieki nad dzieckiem,
j) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
k) oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
l) oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Załączniki

Powiadom znajomego